Akropol - księgowość, biuro rachunkowe Biuro Rachunkowe Akropol - Strona Główna

Najczęściej zadawane pytania

FAQ - Frequently Asked Questions


 1. Ile będzie kosztowała obsługa księgowa mojej firmy ?
  Opłata za obsługę księgową jest ustalana dla każdego Klienta indywidualnie. Cena uzależniona jest między innymi od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników, liczby faktur itp.

 2. W jakim zakresie po podpisaniu umowy z Biurem rachunkowym będzie przebiegał mój kontakt z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi tego typu instytucjami ?
  Po podpisaniu umowy z naszym biurem wszelkie kontakty Państwa z Urzędem Skarbowy, ZUS-em itp. ograniczają się do niezbędnego minimum. We wszelkich sprawach wymagających wyjaśnienia w tych instytucjach reprezentuje Państwa Biuro Rachunkowe składając stosowne wyjaśnienia w Państwa imieniu. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek zawiadomienia z tych instytucji wystarczy nas poinformować np. wysyłając je do Biura faksem. Od tego momentu Biuro przejmuje na siebie kontakt z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em itp.

 3. Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne ujawnione w trakcie kontroli błędy księgowe ?
  Za wszelkie błędy leżące po stronie naszego Biura przejmujemy pełną odpowiedzialność. Warunki odpowiedzialności naszego Biura zawarte są w podpisywanej z każdym klientem umowie o świadczeniu obsługi księgowej.

 4. Jak będzie wyglądał mój kontakt z Biurem rachunkowym po podjęciu współpracy ?
  Po podpisaniu umowy kontakt z naszym Biurem ogranicza się w zasadzie do jednej wizyty w miesiącu w ustalonych w umowie terminie. Jeżeli nie wymaga tego sytuacja Klienta zobowiązany jest on do stawienia się w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego do dnia 10-go miesiąca bieżącego, tak aby dostarczyć część dokumentacji za ten miesiąc. Oczywiście w każdej chwili w godzinach pracy naszego Biura Klient zawsze ma możliwość uzyskania wszelkich informacji, wyjaśnień, oraz omówienia problemów, które zawsze mogą się pojawić

 5. Co oznacza posiadanie przez Biuro rachunkowe polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ?
  W umowie o świadczeniu obsługi księgowej podpisywanej przez nasze Biuro z każdym Klientem jest paragraf mówiący o warunkach i zakresie odpowiedzialności Biura rachunkowego za nienależyte lub nierzetelne wykonanie tejże umowy. W związku z tym, iż z reguły kontrola skarbowa wszczynana jest po 1, 2 lub więcej lat od zakończenia roku obrachunkowego, a odsetki i grzywny często przekraczają znacznie wysokość zobowiązań ustalonych przez kontrolujących Biuro nasze posiada polisę ubezpieczeniową, aby było w stanie pokryć Klientowi ewentualne szkody powstałe z winy Biura (np. błędnie obliczony przez Biuro podatek, błędną interpretację przepisów itp.). W przypadku powstania takiego błędu szkodę pokrywa Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU S.A.

 6. Jakie mam obowiązki jako wasz Klient ?
  Obowiązki naszego Klienta sa określone dokładnie w zawieranej z naszym biurem umowie. Najważniejsze z nich to przygotowanie na czas dokumentów oraz regulowanie w terminie zobowiązań budżetowych oraz wobec naszego biura. Zasadą outsorcingu jest przejęcie wszelkich czynności związanych z obsługą księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową Przedsiębiorstwa Klienta przez Biuro Rachunkowe oraz zapewnienie Klientowi naszego biura ciągłości informacji finansowo-podatkowej. Dlatego zakres obowiązków Klienta jest ograniczony do niezbędnego minimum.

 7. Czy Biuro Rachunkowe zapewnia odbiór dokumentów od Zleceniodawcy ?
  Biuro Rachunkowe zapewnia odbiór dokumentów od Klienta z jego siedziby, kwestia ta podlega indywidualnym uzgodnieniom.
  Dokumenty są odbierane w wyznaczone dni, częstotliwość ich odbioru zależy od rozmiaru prowadzonej działalności.

 8. W jaki sposób zostanę poinformowany o wysokości zobowiązania podatkowego?
  O wysokości zobowiązania podatkowego informujemy drogą telefoniczną, poprzez e-mail lub osobiście przekazujemy te informacje.